Moxa NPort Serial-to-Ethernet 伺服器偵測

info Nessus Plugin ID 91283

概要

主機為用於設定和監控的 Moxa NPort Serial-to-Ethernet 伺服器。

描述

Nessus 已偵測到用於設定和監控的 Moxa NPort Serial-to-Ethernet 伺服器之 telnet 介面。

解決方案

限制此裝置僅有授權的管理位址可存取。

Plugin 詳細資訊

嚴重性: Info

ID: 91283

檔案名稱: scada_moxa_nport_detect.nbin

版本: 1.56

類型: remote

系列: SCADA

發布日期: 2016/5/20

更新日期: 2023/5/3

資產庫: true