Brocade FabricOS 合規性檢查

info Nessus Plugin ID 71842

Synopsis

Brocade FabricOS 裝置的合規性檢查。

描述

如果使用提供的認證,此指令碼會針對指定原則執行合規性檢查。

Plugin 詳細資訊

嚴重性: Info

ID: 71842

檔案名稱: brocade_compliance_check.nbin

版本: Revision: 1.479

類型: local

已發布: 2013/12/25

已更新: 2023/1/26