FireEye 合規性檢查

info Nessus Plugin ID 70469

概要

FireEye 裝置的合規性檢查。

說明

如果使用提供的認證,此指令碼會針對指定原則執行合規性檢查。

Plugin 詳細資訊

嚴重性: Info

ID: 70469

檔案名稱: fireeye_compliance_check.nbin

版本: Revision: 1.440

類型: local

已發布: 2013/10/25

已更新: 2024/6/21

支援的感應器: Nessus