VMware vSphere 已安裝的修補程式

info Nessus Plugin ID 57399

Synopsis

顯示已安裝的 VMware 修補程式。

描述

列舉 VMware vSphere 4 伺服器上所有已安裝的修補程式。

Plugin 詳細資訊

嚴重性: Info

ID: 57399

檔案名稱: vmware_installed_patches.nbin

版本: 1.162

類型: local

已發布: 2011/12/23

已更新: 2023/1/25

弱點資訊

CPE: cpe:/a:vmware:esx, cpe:/a:vmware:esxi

必要的 KB 項目: Host/VMware/vsphere, Secret/VMware/login, Secret/VMware/password, VMware/ignore_ssl