SAP 動態資訊和動作閘道偵測

info Nessus Plugin ID 56981

概要

SAP DIAG 伺服器正在遠端主機上接聽。

說明

遠端主機正在執行 SAP DIAG 伺服器,這可用來與 SAP GUI 用戶端進行通訊。

另請參閱

http://www.nessus.org/u?28017897

Plugin 詳細資訊

嚴重性: Info

ID: 56981

檔案名稱: sap_diag_detect.nasl

版本: 1.4

類型: remote

已發布: 2011/11/30

已更新: 2022/4/11

組態: 啟用徹底檢查

資產庫: true

支援的感應器: Nessus

弱點資訊

CPE: x-cpe:/a:sap:diag