Serv-U 版本偵測

info Nessus Plugin ID 48434

概要

遠端 FTP 伺服器為 Serv-U File Server。

描述

Serv-U File Server (一個 FTP 伺服器) 正在此連接埠上接聽,且可判定其版本。

請注意,可能必須啟用全面測試才能擷取完整版本。

解決方案


另請參閱

https://www.serv-u.com/

Plugin 詳細資訊

嚴重性: Info

ID: 48434

檔案名稱: servu_version.nasl

版本: 1.15

類型: remote

系列: FTP

發布日期: 2010/8/25

更新日期: 2023/5/24

組態: 啟用徹底檢查

資產庫: true

弱點資訊

CPE: cpe:/a:serv-u:serv-u