CodeMeter 執行階段偵測

info Nessus Plugin ID 149308

Synopsis

遠端主機正在執行一個授權應用程式。

描述

遠端主機上正在執行 Wibu-Systems CodeMeter 網路伺服器。

另請參閱

https://www.wibu.com/products/codemeter.html

Plugin 詳細資訊

嚴重性: Info

ID: 149308

檔案名稱: codemeter_network_server_detect.nbin

版本: 1.16

類型: remote

系列: SCADA

已發布: 2021/5/6

已更新: 2022/11/30

資產庫: true

弱點資訊

CPE: cpe:/a:wibu:codemeter_runtime