Checkpoint Gaia Portal WebUI 偵測

info Nessus Plugin ID 104740

概要

遠端主機上正在執行防火牆網頁入口網站。

說明

遠端主機為 Check Point Gaia 作業系統裝置並在網頁入口網站上執行。Gaia 作業系統是一種供網路裝置使用的作業系統,由 Check Point 所開發。

另請參閱

http://www.nessus.org/u?8e7ee9b0

Plugin 詳細資訊

嚴重性: Info

ID: 104740

檔案名稱: check_point_gaia_webui_detect.nbin

版本: 1.93

類型: remote

系列: Firewalls

已發布: 2017/11/22

已更新: 2024/6/24

資產庫: true

硬體庫: true

作業系統識別: true

支援的感應器: Nessus

弱點資訊

CPE: cpe:/o:checkpoint:gaia_os