NUUO NVR Web 介面偵測

info Nessus Plugin ID 103929

Synopsis

在遠端主機上偵測到一個 NUUO 型網路視訊記錄器的 Web 介面。

描述

Nessus 可針對 NUUO 型網路視訊記錄器偵測 Web 介面。NUUO 會給予介面授權,以便 NUUO、NETGEAR 或其他程式使用裝置。

另請參閱

https://www.nuuo.com/

Plugin 詳細資訊

嚴重性: Info

ID: 103929

檔案名稱: nuuo_netgear_www_video_detect.nbin

版本: 1.89

類型: remote

系列: Misc.

已發布: 2017/10/18

已更新: 2023/3/8

資產庫: true

硬體庫: true

作業系統識別: true

弱點資訊

CPE: cpe:/o:nuuo:nvrmini2_firmware

必要的 KB 項目: www/PHP