Juniper Junos OS 弱點 (JSA69886)

high Nessus Plugin ID 166072

版本 1.3

Nov 29, 2022, 4:20 PM

  • CVSS metrics ("CVSSv2 score" changed from "5.0" to "7.8")
  • CVSS metrics ("CVSSv2 vector" changed from "CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P" to "CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C")
  • CVSSv2 severity (based on CVE-2022-22232, severity increased from "Medium" to "High")

Plugin Feed: 202211291620