Juniper Junos OS 弱點 (JSA69717)

medium Nessus Plugin ID 164339

版本 1.5

Dec 6, 2022, 4:25 PM

  • CVSS metrics ("CVSSv2 score" changed from "2.6" to "5.4")
  • CVSS metrics ("CVSSv2 vector" changed from "CVSS2#AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:P" to "CVSS2#AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:C")
  • CVSSv2 severity (based on CVE-2022-22213, severity increased from "Low" to "Medium")

Plugin Feed: 202212061625